STANDARD GAS DOO Novi Sad

Informacije o projektu

Investitor:

Kategorija:

Izgradnja postrojenja za preradu široke frakcije lakih ugljovodonika

Celokupan projekat obuhvatao je nekoliko faza izgradnje:

Prva faza izgradnje:

Izgradnja procesnog dela postrojenja, i to:

1. Postrojenja za razdvajanje sirovina
2. Pretakališta vagon cisterni
3. Kompresorsku stanicu
4. Skladište za pentan heksansku frakciju (PH)
5. Pretakalište za auto cisterne
6. Pretakački most – pumpnu stanicu
7. Tehnološke cevovode za transport fluida

Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja:

1. Energetskog bloka sa isparivačkom stanicom, postrojenjem za instrumentalni vazduh i azot
2. Rashladnog tornja
3. Objekta za pripremu kotlovske i rashladne vode
4. Baklju
5. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Izgradnja pratećnih objekata:

1. Kontrolne soba i laboratorije
2. Dizel električni agregat
3. Pumparnicu za PPZ
4. Hidrantsku mrežu

Druga faza izgradnje:

Izradnja dva nadzemna cilindrična rezervoara za tečni naftni gas

Izgradnja dva nadzemna cilindrična rezervoara za tečni naftni gas K-1 i K-2 (2x250m3) sa pratećim tehnološkim cevovodom, izgrađenih u sklopu distributivnog centra za tečni naftni gas na parceli broj 6069/54 k.O. Odžaci. Objekti predstavljaju drugu etapu druge faze izgradnje distributivnog centra.

Share:

Slični projekti