Zaštita i sigurnost

IR115M

Eliminiše sve nekontrolisane skokove pritiska u potisnom delu cevovoda.
U trenutku startovanja pumpnog postrojenja ili naglog prekida rada istog, štiti pumpe i postrojenja od pojave visokih pritisaka tako što “višak” vode propu đta zaobilaznim vodom u rezervoar ili akumulaciju sve do trenutka dok se u cevovodu ne uspostavi nominalna vrednost pritiska.
Postoji mogućnost podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja.

IR115EM

Štiti pumpu od naleta povratnog toka u trenutku nestanka el. energije potpuno prazni potisni deo cevovoda preko BY – pasa u akumulaciju ili rezervoar.
Pri uspostavljanju električnog kola regulator postepeno postaje potpuno nepropusan.
Mogućnost podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja.
Moguće ga je opremiti pilot ventilom koji će sprečiti potpuno pražnjenje cevovoda.
Integrisan je u strujno kolo pumpe.

IR116M

Pri hidrauličnom udaru naglo prazni “višak” vode u atmosferu a po prestanku hidrauličnog udara lagano se zatvara.
U slučaju da na pojedinim delovima cevovoda dolazi do složenih oscilacija (+) pritiska, isporučuje se i projektuje na osnovu detaljne analize vremena trajanja pojedinih perioda hidrauličnog udara na datoj lokaciji.

IR117M

Postaje potpuno nepropusan u slučaju znatnog pada pritiska u sistemu (usled havarije), a ponovo se restartuje manuelno.
Mogućnost podešavanja brzine zatvaranja.